Budimex.pl

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data: 8 stycznia 2019 15:38

Roboty budowlane na stacji kolejowej Gdynia Port- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2019 roku powziął informację, o tym że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oceniło najwyżej ofertę Spółki w postępowaniu przetargowym na Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach Projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

 

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

 

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Wartość oferty: 1 487 398 373,98 zł netto

 

Termin rozpoczęcia: następny dzień po podpisaniu Umowy

 

Termin zakończenia: 30 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy

 

Okres rękojmi: 60 miesięcy

 

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

 

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto

Akcjonariusze
( więcej )

Struktura akcjonariatu na dzień 04.04.2017

GPWKNFRespect IndexSEGWIG Budownictwo
Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu